پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

 
 

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: چارت سازمانی 
مرجع اطلاعات: معاونت منابع انساني و تحقيقات
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 7828
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0