اساسنامه شرکتچاپ

 اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

فصل اول-کلیات
ماده 1- باستناد ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب   /10/1369، شرکتی تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص) که در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده خواهد شد، تشکیل میگردد.
ماده2- موضوع و هدف شرکت: ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهر و تاسیسات مربتط با جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات زمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح زیر بعهده شرکت خواهد بود.
الف- بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، منابع، چاهها، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع
ب- بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ مربوطه
ج-اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری
د- اجرای طرحهای جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب
هـ- اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با توجه به تبصره (3) ماده (1) قانون فوق
و- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهائی که با اهداف و وظایف شرکت مربوط باشد بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت
ز- انجام امور تحقیقاتی آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ح- تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره (2) ماده (1) قانون فوق
ماده 3- مرکز شرکت: مرکز اصلی شرکت شهر سمنان بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان سمنان میباشد.
تبصره 1- شرکت میتواند در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب یا نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید.
تبصره 2- تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت میتواند در خارج از محدوده شهرها نیز مستقر باشد.
ماده 4- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 5- مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
فصل دوم- سرمایه شرکت
ماده 6- سرمایه شرکت معادل یکصد میلیون ریال است که به یکهزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است که تعداد سیصد و پنجاه سهم آن به شرکت سهامی آب منطقه ای تهران و چهارصد و نود سهم آن به شهرداریهای استان سمنان و یکصد سهم آن به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شصت سهم آن به شرکت خاک آزما تعلق دارد که توسط سهامداران نقدا پرداخت گردیده است.
ماده 7- نقل و انتقال سهام با تصویب مجمع عمومی انجام میگیرد.
فصل سوم-ارکان شرکت
ماده8- شرکت دارای ارکان زیر میباشد:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره
ج- مدیر عامل
د- بازرس
الف- مجمع عمومی
ماده9- اعضای مجمع عمومی عبارتند از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران، بنمایندگی از طرف شرکت مذکور، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بنمایندگی از طرف شرکت مذکور و دو نفر به انتخاب استاندار سمنان بنمایندگی از سهام شهرداریهای استان سمنان و همچنین نماینده شرکت خاک آزما.
تبصره- ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر نیرو و یا نماینده تام الاختیار وی میباشد.
ماده 10- تشکیل مجامع عمومی با دعوتنامه کتبی رئیس مجمع عمومی صورت میگیرد مگر آنکه موضوع فوریت داشته باشد که میتوان از طریق دعوت شفاهی اقدام نمود. بهرحال دستور جلسه تاریخ و محل تشکیل مجمع باید باطلاع کلیه اعضای مجمع عمومی برسد.
ماده 11- مجمع عمومی بر دو قسم است:
- مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی عادی:
ماده 12- مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال حداقل دو مرتبه یکی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای تصویب بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداکثر تا پایان شهریور ماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل میگردد.
 - رسیدگی و اعلام رهنمود نسبت به گزارش عملکرد سالانه شرکت
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات
- تصویب تشکیلات بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره
- تصویب تشکیلات بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره
- تصویب آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، رفاهی به پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و تایید هیئت مدیره شرکت
-عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
- تائید و تصویب حقوق،حق حضور و پاداش اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و
حق الزحمه بازرس
تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد. اتخاذ تصمیم نسبت
به سایر موضوعاتیکه طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و یا اموری که در دستور مجمع گذارده شده است.
اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر موسسات و شرکتها
تبصره-بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب مجمع عمومی اختیارات خود در تصویب تشکیلات، آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را به رئیس مجمع عمومی تفویض میکند.
مجمع عمومی فوق العاده:
ماده 13- اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصرا با مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. هرگونه تغییر در
اساسنامه و یا اصلاح آن
کاهش و یا افزایش سرمایه
انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه
ب- هیئت مدیره
ماده 14- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنها مدیر عامل میباشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره در مدت همکاری و ماموریت خود بایستی حداقل یک سهم بعنوان سهام انتخاب یکی از اعضاء هیات مدیره بر اساس معرفی استانداری سمنان به نمایندگی سهام شهرداریها خواهد بود هر یک از مدیران به شرح زیر در صندوق شرکت تودیع نمایند.
الف- اعضاء هیات مدیره که از جانب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور معرفی می شوند از محل سهام آن شرکت تامین می گردد.
ب- اعضای هیات مدیره که به نمایندگی شهرداریهای استان و یا سازمان آب منطقه ای معرفی می شوند مورد از محل سهام متعلقه تامین می گردد.
ماده 15- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه بدعوت رئیس هیات مدیره با حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید، تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است.
تبصره: در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل بدعوت رئیس هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به قائم مقامی وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام میدهد.
ماده 16- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه میرسد.
ماده 17- اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره جز در مواردیکه در صلاحیت مجامع عمومی شرکت میباشد، در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد. هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل محول کند پاره ای از اختیارات هیئت مدیره بدون حصر بشرح زیر میباشد.
الف- بررسی و تاید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و تزار نامه و حساب سود و زیان و عملیات آتی شرکت اعم از برنامه های مالی و بهره برداری و توسعه تاسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی.
ب- تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مرتبط با رعایت مقررات
ج- موافقت با اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب
د- ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعب در محدوده استان
هـ- تائید تشکیلات شرکت بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارسال جهت تصویب مجمع عمومی
و- افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها
ز- تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علائم تجاری از هر قبیل
ح- عقد هر نوع قرارداد بمنظور اجرای وظایف شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله
تبصره- ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تایید هیئت مدیره و با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
ج- مدیر عامل
ماده 18- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
ماده 19- مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز میباشد.
مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از نظارتهای مالی، فنی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات،معاملات، مخارج و حفظ اموال
عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و تنبیه و سایر حالات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب
نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل
تهیه بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان با رعایت مقررات جهت تایید هیئت مدیره
ماده 20-  کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت نظیر قراردادها و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنان معتبر خواهد بود.
د- بازرس
ماده 21- مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی و در صورت لزوم یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین میکند. بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد، درباره صحت صورت دارائی و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه شرکت اظهار نظر و آنرا به مجمع عمومی تسلیم میکند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتیکه هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته است اظهار نظر میکند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم خواهد نمود. گزارش بازرس حداقل باید 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد، تصمیماتیکه بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و بدهی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
بازرسین اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب میباشد.
ماده 22- بازرس میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد.
فصل چهارم- سال مالی و حسابهای شرکت
ماده 23- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد مگر سال او ل که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال میباشد.
ماده 24- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی صورتهای مالی (شامل: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت را تنظیم و بضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و عملیات سال مالی گذشته حداقل 40 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس بگذارد.
ماده25- تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا حساب سال مورد عملکرد خواهد بود.
ماده 26- سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات میرسد.
ماده 27- بمنظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی همه ساله درصدی از درآمد شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی باین امو اختصاص یافته و بحساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واریز میشود. این مبلغ بحساب هزینه های شرکت منظور میگردد.
ماده 28- مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت و سایر قوانین جاری ذیربط خواهد بود.
ماده 29- این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 29 ماده و 6 تبصره در تاریخ          بتصویب مجمع عمومی و موسسین شرکت رسیده است.

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: اساسنامه
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 7802
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0