پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

مسئوليتهاي مدير امور مناطق:

1)  نظارت و كنترل كليه فعاليتهاي مالي و اداري. 
2)  نظارت بر چگونگي اجراي فعاليتهاي بهره برداري. 
3)  برنامه ريزي، سازماندهي و ايجاد هماهنگي بمنظور اجراي برنامه ها در موعد مقرر. 
4)  نظارت و پيگيري مستمر بر وصول بموقع مطالبات و حقوق شركت. 
5)  نظارت بر فعاليتهاي مربوطه به امور قرائت كنتور, توزيع برگ تشخيص , پاسخگوئي و حل اختلافات مشتركين كنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنين تشكيل و نگهداري سوابق مشتركين, امور مساحي و مميزي, محاسبات, شناسايي انشعابات غيرمجاز و موارد اضافه بنا و تغيير كاربري.

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرح وظایف معاونین و مدیران
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 4190
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0