پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

معاونین شرکت


محمدرضا محسنی
معاون برنامه ريزي و منابع انسانی
تلفن تماس : 02333435835
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد - اتاق 1
آدرس پست الکترونیک:barnamerizi(at)sww.ir
محب علی حیدریه
معاون مهندسي و توسعه 
تلفن تماس :02333446520
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد - طبقه دوم - اتاق 1
آدرس پست الکترونیک:fani(at)sww.ir
نادر قدس
معاون بهره برداري
تلفن تماس : 02333457754
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد - طبقه اول- اتاق 1
آدرس پست الکترونیک : bahrebardari(at)sww.ir
کوروش خاموشی
معاون خدمات مشترکین و درآمد
تلفن تماس :02333432324
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 13
آدرس پست الکترونیک :moshtarakin(at)sww.ir
غلامرضا قدس
معاون مالي و پشتيباني
تلفن تماس : 02333446522
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 20
آدرس پست الکترونیک:mali(at)sww.ir

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران
مرجع اطلاعات: معاون مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/07/01
شمارش تعداد بازدید 4972
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0