پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

مسئوليتهاي معاون مهندسي و توسعه:

1) نظارت بر تهيه و تائيد طرحها و نقشه هاي مربوط به شبكه ها و لوله گذاري, انتقال, جمع آوري, حفاري, مخازن, ايستگاههاي پمپاژ, تصفيه خانه ها, تاسيسات آب و فاضلاب. 
2)  نظارت بر كارهاي ارائه شده پيمانكاران, مهندسين مشاور و غيره بر اساس قراردادهاي منعقده, بررسي, تجزيه تحليل نسبت به گزارشات آنها. 
3)  نظارت بر تهيه طرحهاي نهائي و نقشه هاي اجرائي ساختمانها و تاسيسات آب و فاضلاب و تهيه اسناد مناقصه مربوط به آنها با توجه به نتايج حاصل از مطالعات انجام شده بر اساس استانداردها و ضوابط مربوطه. 
4)  نظارت بر انجام محاسبات فني طرحهاي آب و فاضلاب, تعيين فهرست مقادير كارها و مشخصات فني نقشه ها و نمودارهاي مربوطه. 
6)  نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه زمانبندي عمليات طرحهاي مطالعاتي, نقشه برداري, اجرا و بهره برداري آب و
فاضلاب. 
7) نظارت بر ايجاد و توسعه شبكه هاي توزيع آب و فاضلاب شهري, احداث مخازن سرويس و ذخيره آب. عمليات اجرائي ايستگاههاي پمپاژ آب. تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و تاسيسات جنبي. 
8)  كنترل و نظارت بر حسن انجام عمليات حفاري و تجهيز چاههاي تامين آب شرب و خطوط انتقال آب. 
10)  ارزيابي و انتخاب پيمانكاران خدمات و مشاوران با همكاري ساير واحدها.

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرح وظایف معاونین و مدیران
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 4038
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0